انعکاس گسترده خبربرگزاری کنفرانس مدیریت دولتی دررسانه ها