Third International Conference on Global Public Health 2015 Colombo, Sri Lanka

توضیحات : همه مقالات سابمیت شده و ارائه شده در پایگاه PubMed نشر خواهند یافت؛ پایگاهی که پرکاربردترین سرویس پایگاه داده فهرست زیست پزشکی (biomedical) است و توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده (US National Library of Medicine) اداره می شود.

برگزار کننده :
The Umeå Centre for Global Health Research, Umeå University, Sweden and  International Center for
Research & Development, Sri Lanka

تاریخ های مهم :10-11 December 2015

مکان کنفرانس: Colombo, Sri Lanka

تم کنفرانس :
Supporting research in low & middle income countries  
پژوهش های پشتیبان در کشورهای با درآمد کم و متوسط

عنوان :
  
​  
 آب، بهسازی سیستم فاضلاب و بهداشت
    تغییرات جوی و بهداشت انسانی
    فیلدهای الکترومغناطیسی
    آلودگی هوا
    سلامت شیمیایی
    سلامت شغلی و حرفه ای

موضوعات :
​    
تغییر تکنولوژی: چالش و فرصت برای بهداشت عمومی
    محیط در حال تغییر و ثر آن بر اقدامات بهداشت عمومی
    تغییر جمعیت و جامعه و بهداشت عمومی
    از داده به خط مشی: تغییر سبک زندگی و راهبردهای پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار جهانی
    حذف شکاف بین پژوهش و خط مشی و ایجاد پلت فرم جهانی برای بحث در مورد خط-مشی ها و مداخلات بهداشتی مبتنی بر شواهد
    بهداشت دهان و دندان مبتنی بر شواهد در بافت بهداشت عمومی جهانی
    تعیین کننده های اجتماعی بهداشت و نابرابری در کشورهای با درآمد متوسط به پایین
    شواهد جهانی درباره بهداشت زنان و نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی
    بافت مندسازی (contextualization) فرهنگی اولویت های پژوهشی بهداشتی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
    تقویت سیستم های بهداشتی از طریق ظرفیت سازی منابع انسانی، مدیریت اثربخش بهداشتیی و تامین مالی کارآمد
    پیشبرد نیاز به رویکردهای چندرشته ای جهانی در آموزش و عمل بهداشت عمومی.

آدرس سایت : http://www.health3000.org

توضیحات : همه مقالات سابمیت شده و ارائه شده در پایگاه PubMed نشر خواهند یافت؛ پایگاهی که پرکاربردترین سرویس پایگاه داده فهرست زیست پزشکی (biomedical) است و توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده (US National Library of Medicine) اداره می شود.
گوهی نامه ارائه مقاله به کلیه ارائه دهندگان ثبت نام شده (شفاهی، پوستر، مجازی) اعطا خواهد شد.
گواهی نامه شرکت در کنفرانس به کلیه حاضران ثبت نام شده اعطا خواهد شد.