صدور مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اولین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

با توجه به بررسی های تخصصی ضمن موافقت کارگروه ساماندهی همایش ها با برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران به صورت ملی، این کنفرانس موفق به اخذ مجوز به شماره 5220/3 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید.