دانلود فایل آماده سازی مقالات، پذیرش شده جهت ارائه شفاهی و پوستری

جهت آماده سازی مقالات پذیرش شده ، ارائه شفاهی و پوستری ، خواهشمند از فرمت های ذلیل استفاده نمایید . لطفا ، به تاریخ های قید شده در فایل راهنما دقت فرمایید.

دانلود فرمت مقالات پذیرش شده جهت ارائه شفاهی

دانلود فرمت مقالات پذیرش شده جهت ارائه پوستری