برگزاری پنل چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرایند خط مشی گذاری عمومی

عنوان پنل : چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرایند خط مشی گذاری عمومی

در یک تقسیم بندی کلی می توان سازمانها و نهادهای فعال در فرآیند خط مشی گذاری عمومی کشور را به سه دسته نهادها وسازمانهای پشتیبان تصمیم، خط مشی گذاران و مجریان خط مشی تقسیم کرد. منظور از نهادهای پشتیبان تصمیم، سازمانهایی نظیر مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس است که اطلاعات و تحلیل های ضروری را در اختیار نهادهای خط مشی گذار قرار می دهند تا تصمیم هایی واقع گرایانه و با کیفیت اتخاذ نمایند. در کشور نهادهای متعددی خط مشی های بخش عمومی را تصویب می کنند. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه و شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمترین نهادهای خط مشی گذاری عمومی در کشور محسوب می شوند و تصمیمات این نهادها توسط بخش اجرایی که بیشتر در قوه مجریه و بخش خصوصی متمرکز هستند اجرا می گردد.همکاری بین این سازمانها و نهادها در فرآیند خط مشی گذاری عمومی کشور همواره با چالشهای متعددی روبرو بوده است و ممکن است از ظرفیتهای تمام این سازمانها در فرآیند خط مشی گذاری به درستی استفاده نشود. در پانل حاضر تلاش بر این است تا با حضور مسئولین سازمانها و نهادها از هر سه گروه و متخصصان عرصه خط مشی گذاری ، چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرایند خط مشی گذاری عمومی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای غلبه بر آن  راهکارهایی ارائه شود. بر این اساس مشارکت کنندگان در این پانل به شرح ذیل خواهد بود:

1    دکتر عادل آذر؛ رئیس مرکز آمار ایران
2    دکتر داوود دانش جعفری؛رئیس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام
3    دکتر علی صفدری ؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4    دکتر عبدالناصر همتی؛ مدیر عامل بانک ملی
5    دکتر کیومرث اشتریان ؛ معاون مرکز برنامه ریزی استراتژیک ریاست جمهوری
6    دکتر محمد ابویی اردکان ؛ رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
7    دکتر رحمت ا... قلی پور؛ استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

این پانل بر اساس سوالات مرتبط  با موضوع چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرایند خط مشی گذاری عمومی برگزار می شود. برخی از سوالات اصلی پیشنهادی برای پانل به شرح ذیل است:
•    تجربه همکاری یا عدم همکاری بین دستگاهی میان سازمان شما و سایر نهادها و سازمانهای نقش آفرین در این حوزه چگونه بوده است؟
•    مهمترین چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرآیند خط مشی گذاری عمومی کدامند ؟
•    چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرآیند خط مشی گذاری عمومی چه پیامدهایی برای سایر نهادها و سازمان های عمومی، بخش خصوصی و به صورت کلی جامعه در پی خواهد داشت؟
•    عوامل اصلی شکل گیری چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرآیند خط مشی گذاری عمومی کدامند؟
•    چگونه می توان بر چالشهای همکاری بین دستگاهی در فرآیند خط مشی گذاری عمومی فائق آمد؟