زمان شروع کنفراس ساعت 8:15 صبح روز سه شنبه 29 دیماه 94 می باشد + دانلود برنامه

زمان شروع کنفرانس مدیریت دولتی ساعت 8:15 صبح روز سه شنبه 29 دیماه 94 می باشد.
دانلود برنامه زمان بندی اولین کنفرانس مدیریت دولتی