شورای سیاستگذاری


•    دکتر سیدمهدی الوانی (رئیس کنفرانس)
•    دکتر محمد سعید تسلیمی
•    دکتر کاظم جلالی
•    دكتر طهمورث حسنقلي‌پور
•    دكتر عادل آذر
•    دکتر داوود دانش جعفری
•    دكتر رحمت ا... قلی پور (دبير علمي)
•    دکتر سید محمد مقیمی
•    دکتر محمد ابویی اردکان
•    دکتر کیومرث اشتریان
•    دکتر حسن دانایی فرد
•    دکتر عباس مصلی نژاد
•    دكتر محسن نظري
•    دکتر علی محقر
•    دكتر حسين صفري (دبير اجرايي)