کمیته اجرایی

این کمیته بعنوان حلقه واسط مدیریت کنفرانس را بر عهده دارد و زیرنظر دبیر علمی و دبیر اجرایی کنفرانس و با هدف و تیم  سازی و انتقال تجربیات به نسل آینده کشور و همچنین مدیریت و مستندسازی دانش فعالیت می کند.
اعضای کمیته اجرایی مسؤلیت پیگیری بخش  های کنفرانس اعم از مقالات، پنل  ها و .. را بر عهده خواهند داشت.
تیم  محتوا واجرایی : رضا آقاجانی ، وحید بیگی ، میثم علیپور ، سمیه ملک مکان ، فرزانه قاسمی، معینیان، میریعقوب سیدرضایی، امیرحسام بهروز
تیم بررسی های علمی:   دکتر امیرحسین خالقی، دکتر یحیی پروندی