اهداف کنفرانس

1.    اهداف تحقق زبان و فهم مشترک از ماهیت مدیریت دولتی در میان دانش‌پژوهان رشته‌های گوناگون
2.    ارتقا، توسعه و ترویج دانش مدیریت دولتی و بررسی چالش‌های پیش رو در دانش خط مشی گذاری عمومی و مدیریت دولتی با دیدگاه و رویکرد دانشگاه – دولت)
3.    افزایش سطح خودآگاهی اجتماعی نسبت به مسائل عمومی
4.    عمومی‌سازی ادبیات مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی در میان آحاد جامعه
5.    اتخاذ رویکردی جامع نگر به حل  چالش های پیش رو  در حوزه مدیریت کلان کشور
6.    گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری با حکومت و مراکز سیاستگذاری و اداره کشور