برنامه های کنفرانس


•    ارائه مقالات به صورت سخنراني، پوستري و چاپ مقالات برگزيده در مجله مديريت دولتی
•    تشكيل پانل‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف مدیریت دولتی و  خط مشی گذاری
•    دعوت از سخنرانان ممتاز  و صاحب‌نام حوزه مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی
•    مستندسازی تجارب موفق در حوزه  مدیریت دولتی و خط مشی گذاری