محورهای کنفرانس


1.    جایگاه خط‌ مشی‌گذاری عمومی در مدیریت دولتی
•    حقوق، سیاست و خط‌ مشی عمومی
•    آینده‌پژوهی و خط‌ مشی گذاری عمومی
•    سازمان‌های مردم‌نهاد و خط‌ مشی‌گذاری عمومی
•    خط‌ مشی‌گذاری عمومی و عدالت اجتماعی
•    حکومت دینی و خط‌ مشی‌گذاری عمومی
•    دلالت های دینی-اسلامی برای خط مشی گذاری عمومی
•    شفافیت و پاسخگویی در عرصه خط‌ مشی‌گذاری عمومی
•     بودجه و خط مشی‌گذاری مالی دولت
•    خط مشی‌گذاری شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی

2.    خط‌ مشی عمومی و بازار
•    خصوصی‌سازی و خط مشی‌گذاری عمومی
•    خط‌ مشی‌گذاری عمومی و تأثیرآن بر اقتصاد بازار
•    مشارکت بخش خصوصی در خط‌مشی‌گذاری
•    خط مشی گذاری در اقتصاد پساتحریم
•    تبيين خط مشي هاي بانكداري اسلامي در اقتصاد مقاومتي
 


3.    خط‌ مشی‌گذاری  عرصه ای: حال و آینده
•    خط مشی‌گذاری آموزش
•    خط مشی‌گذاری سلامت
•    خط‌ مشی‌گذاری زیست محیطی
•    خط‌ مشی‌گذاری جرم وجنایت
•    خط‌ مشی‌گذاری رفاه
•    خط مشی گذاری فرهنگی

4.    چالش ها و دورنماهای فرآیند خط مشی گذاری عمومی درایران
•     ساختاردهی و دستورگذاری مسائل عمومی در ایران
•    تدوین خط مشی عمومی در ایران
•    اجرای خط مشی  های عمومی در ایران
•    ارزشیابی خط مشی های عمومی در ایران
•    ارزشیابی عملکرد نهادهای خط‌ مشی‌گذار عمومی
•    خاتمه خطمشی های عمومی در ایران
•    خط‌ مشی‌پژوهی تحلیل خط مشی های عمومی در ایران
•    چالش های ساختاری اداره دولت در ایران
•    کاربرد فناوری اطلاعات  (IT) در خط مشی گذاری عمومی