تاریخ های مهم

1- مهلت دریافت چکیده مقاله تا ۱۵آبان ماه ۹۴
2- زمان اعلام نتیجه بررسی چکیده مقالات تا  23 آبان ماه ۹۴
3- مهلت دریافت اصل مقالات تا  ۱۵ آذرماه ۹۴
4- اعلان نتیجه نهایی داوری مقالات تا 10 دی ماه ۹۴
5- زمان برگزاری کنفرانس سه شنبه ۲۹ دی ماه ۹۴