زمان و محل برگزاری

سه شنبه 29 دی ماه
 تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  - سالن الغدیر